1. Какво е Jabse Interface
 2. Обмен на данни
 3. Примерен PHP клиент и онлайн демо
 4. Примерен десктоп клиент
 5. Как да използвам интерфейса


 1. Какво е Jabse Interface
  Интерфейсът към Jabse ви дава възможност да извършвате търсения от ваша програма, написана на какъвто и да е език и да получите резултатите в удобен за обработка вид.

 2. Обмен на данни
  Вие изпращате GET заявка към htpp://www.jabse.com/interface.php , съдържаща търсения стринг и някои допълнителни параметри и получавате текстов файл с лесен за обработка формат, съдържащ резултатите от търсене.
Формат на заявката:
htpp://www.jabse.com/interface.php?jquery=QUERY&start=START&perpage=PERPAGE&charset=CHARSET&serverkey=SERVER_KEY&siteid=SITE_ID&skip_bolding=true|false
Където:
QUERY е стрингът, който търсите. Стрингът трябва да е URLENCODED. Интерфейсът разпознава стрингове на кирилица utf-8 или windows-1251
START е позицията, от която да започнат да се изпращат резултати. Валидни стойности са 0, previous_page и next_page (взимат се от предходен отговор)
PERPAGE показва колко резултата да бъдат получени. Валидните стойности са между 1 и 50
CHARSET показва в какъв charset да бъде върнат резултата. Валидните стойности са utf-8 и windows-1251
SERVER_KEY е ключът, който сте получили при регистрацията за използване на услугата
SITE_ID е номерът на сайта, който сте получили при регистрацията си, ако сте посочили, че искате да получавате резултати само от 1 сайт
skip_bolding може да бъде true или false и дава възможност да се премахнат <b></b>, ограждащи намерените думи в заглавието и текста на страницата
Формат на отговора:
Първият ред е управляващ и има следния вид:
STATUS,ERROR CODE,ROWS,COLS,CHARSET,SITEID,PREVIOUS (ENCODED),NEXT (ENCODED),TIMESTAMP,STARTRECORD
Където:
STATUS : 1 - OK; 0 - Error
ERROR CODE : 1: $_GET[query] не е зададено или е твърде късо; 2: Ключът не е намерен; 3: Почасовият лимит е изчерпан; 4: Посоченият charset не се поддържа; 5: Стойността perpage е твърде голяма; 6: http://www.jabse.com/interface.php не може да бъде отворен
ROWS : общ брой на резултатите
COLS : брой на колоните в резултата
CHARSET : charset на резултата
SITEID : идентификатор на сайта, от който се връщат резултати
PREVIOUS : стойност на GET параметъра start, който трябва да се изпрати в следваща заявка, ако искате да получите предишната страница с резултати
NEXT : стойност на GET параметъра start, който трябва да се изпрати в следваща заявка, ако искате да получите следваща страница с резултати
TIMESTAMP : текущо време на сървъра
STARTRECORD : текущият номер на начален ред от резултата

Следващите редове съдържат резултатите от търсенето и са със следния формат:
Размер на поле 1 (байтове),Размер на поле 2 (байтове),......,Размер на поле COLS (байтове)#Поле1Поле2...ПолеCOLS

Поле 1: url
Поле 2: title
Поле 3: text
Поле 4: docsizekb
Поле 5: datecreated
Поле 6: datemodified
Поле 7: pagerating

Примерни данни с описания формат:
1,0,9,7,windows-1251,0,%A0%9F%A6%A0%AC%A0%A2,%AA%9B%A9%9E%B0%98,1161861769
16,111,266,4,10,10,5#http://eshop.bg/Електроника,инструменти,батерии,кабели и конектори,електротехника,аудио/видео резервни части-електронен магазин... darlington, германиеви, силициев транзистор ...) инструменти (поялници, клещи, отвертки  ...) измервателна апаратура (мултицети, осцилоскопи, тестери  ...) кабел (аудио, видео, оптични, телефонни, лентови  ...) съединители/преходници, конектори (аудио ...7.5324-10-200504-08-200661.96
 3. Примерен PHP клиент и онлайн демо

Сорс на примерен PHP клиент - клиентът връща асоциативен масив с резултатите от търсенето
Онлайн демо:
Въведете стринг за търсене:

 4. Примерен десктоп клиент
Благодарение на Иван Пешев имаме и десктоп версия на клиент, използващ интерфейса към Jabse. Клиентът можете да свалите свободно от тук JabseClient

 5. Как да използвам интерфейса
Интерфейсът е безплатен и достъпен за всички. Единственото ограничение е 200 търсения / час. Моля, поставете линк към http://www.jabse.com на вашия сайт или в програмата, където използвате интерфейса.
За да получите ключ, попълнете следния формуляр:
URL на сайта или проекта, където ще използвате инетерфейса:
Кратко описание на проекта:
Вашите имена: *
Email, където да получите вашия ключ: *
URL на вашия сайт ( с http:// ): (попълнете, ако искате да търсите САМО във вашия сайт)
Телефон: