Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : AOC LCD LE32W234D VER.3 AOC_LE32W234D_Ver.3

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.
Image preview - the first page of the document
AOC_LE32W234D_Ver.3


>> Download AOC_LE32W234D_Ver.3 documenatation <<

Text preview - extract from the document
'RFXPHQW $IWHUVDOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH 0DQXDO  1R 7

   9HUVLRQ  (IIHFWLYH IURP 0DUFKWK 
      $IWHUVDOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH 0DQXDO
                     LE32W234D
                         3DJH RI 
'RFXPHQW $IWHUVDOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH 0DQXDO  1R 7

   9HUVLRQ  (IIHFWLYH IURP 0DUFKWK                     7DEOH RI &RQWHQW
)RUZDUG 
, 6DIHW\ DQG 3UHFDXWLRQV LQ 0DLQWHQDQFH 3URFHVV 
,, 6HUYLFH &RPPXQLFDWLRQ 3ODWIRUP
,,, $FFHVVRU\ $SSOLFDWLRQ 3URFHVV
,9 *HQHUDO (OHFWULFDO )DXOW $QDO\VLV 3URFHVV
9 6LPSOH 7URXEOHVKRRWLQJ
                         3DJH RI 
'RFXPHQW $IWHUVDOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH 0DQXDO  1R 7

   9HUVLRQ  (IIHFWLYH IURP 0DUFKWK 
                       )RUZDUG
7R DXWKRUL]HG 6HUYLFH 6WDWLRQV

$V PDUNHW VKDUH RI RXU SURGXFWV FRQWLQXH WR LQFUHDVH DIWHUVDOHV VHUYLFH HVSHFLDOO\ WKH
WLPHOLQHVV DQG TXDOLW\ RI SURGXFW UHSDLULQJ SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH KRPRJHQHRXV
FRPSHWLWLYH HQYLURQPHQW ,Q RUGHU WR PDLQWDLQ WKH LPDJH RI RXU SURGXFWV HQKDQFH WKH VHUYLFH
TXDOLW\ RI UHSDLU FHQWHUV 7KH PDQXIDFWRU\ SUHSDUHV WKLV $IWHU6DOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH
0DQXDO IRU XVH DQG UHIHUHQFH E\ DXWKRUL]HG 6HUYLFH 6WDWLRQV 7KLV PDQXDO LQWURGXFHV WKH
VHUYLFH SUHFDXWLRQV DQG DQDO\VLV RI FRPPRQ WURXEOHV ZLWK 7KH SURGXFWV DQG WKH
FRUUHVSRQGLQJ VROXWLRQV 7KH PHDVXUHV PD\ YDU\ ZLWK YDULRXV PRGHOV DV GLIIHUHQW FKLS
VFKHPHV DUH XVHG EXW WKH JXLGHOLQH IRU WURXEOHVKRRWLQJ LV WKH VDPH )RU D VSHFLILF PRGHO LI
QHFHVVDU\ D 6HUYLFH 6WDWLRQ FDQ DSSO\ IRU PRUH GHWDLOHG WHFKQLFDO LQIRUPDWLRQ
7KHUH PD\ EH HUURUV DQG RPLVVLRQV LQ PDQXDO SUHSDUDWLRQ DQG \RXU YDOXDEOH FRPPHQWV DQG
RSLQLRQV ZLOO EH ZHOFRPH 7KH WHFKQLFDO SDUDPHWHUV FRPSRQHQW VSHFLILFDWLRQV LQ WKLV PDQXDO
DUH VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW SULRU QRWLFH
                         3DJH RI 
'RFXPHQW $IWHUVDOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH 0DQXDO  1R 7

   9HUVLRQ  (IIHFWLYH IURP 0DUFKWK 
, 6DIHW\ DQG 3UHFDXWLRQV LQ 0DLQWHQDQFH 3URFHVV

)RU \RXU VDIHW\ SOHDVH UHDG WKH IROORZLQJ VDIHW\ UXOHV DQG SUHFDXWLRQV
 $OO PDLQWHQDQFH ZRUN PXVW EH RSHUDWHG E\ SURIHVVLRQDO SHUVRQQHO
 0DNH VXUH WKH ZRUNLQJ WDEOH LV ZHOO JURXQGHG EHIRUH PDLQWHQDQFH DQG WDNH VRXQG VWDWLF
SUHYHQWLRQ PHDVXUHV
 0DNH VXUH WKH WRROV VXFK DV VROGHULQJ LURQ DQG VFUHZGULYHU DUH LQ JRRG JURXQGLQJ EHIRUH
PDLQWHQDQFH
 'XULQJ WKH PDLQWHQDQFH SURFHVV SOHDVH ZHDU WKH HOHFWURVWDWLF ULQJ WR SUHYHQW GDPDJH WR
WKH SURGXFW E\ SHUVRQDO VWDWLF
 &OHDQ WKH ZRUN WDEOH EHIRUH PDLQWHQDQFH WR DYRLG VFUDWFKLQJ VKHOO RU VFUHHQ E\ KDUG
DUWLFOHV
 3D\ FORVH DWWHQWLRQ WR ZDUQLQJ LQIRUPDWLRQ RQ WKH SURGXFWV GXULQJ PDLQWHQDQFH SURFHVV
 3OHDVH VHW XS WKH SURGXFW LQ DFFRUGDQFH ZLWK SURGXFW LQVWUXFWLRQV
 2QO\ XVH D GU\ FORWK WR FOHDQ WKH FLUFXLW GXULQJ PDLQWHQDQFH SURFHVV
 3OHDVH FKHFN WKH FRPSRQHQW PRGHO EHIRUH UHSODFLQJ LW 8VLQJ RI XQDXWKRUL]HG SDUWV PD\
OHDG WR KDUP VXFK DV HOHFWULF VKRFN ILUH RU ;UD\ UDGLDWLRQ
 :KHQ UHSODFLQJ PDLP ERDUG RU EXV PDNH DUH LW LV LQVHUWHG DW WKH SURSHU SRVLWLRQ DQG LQ
FRUUHFW GLUHFWLRQ RWKHUZLVH WKH /&' VFUHHQ PD\ EH EXUQW RXW
 :KHQ FRQQHFWLQJ WR KLJKYROWDJH ERDUG PDNH VXUH WKH SOXJ LV LQVHUWHG LQ SODFH
RWKHUZLVH LW PD\ OHDG WR VSDUNOH RU SURWHFWLRQ RQ WKH VFUHHQ GLVDEOLQJ GLVSOD\ RQ WKH VFUHHQ
 :KHQ UHSODFLQJ PDLQ ERDUG RU IODW FDEOH SOHDVH FKHFN ZKHWKHU WKH PDLQ ERDUG VFKHPH
DQG VRIWZDUH LQVWDOOHG DUH FRQVLVWHQW ZLWK WKH VFUHHQ PRGHO
 'R QRW SUHVV WKH ZLUHV ZKHQ LQVWDOOLQJ SDUWV HVSHFLDOO\ ZKHQ \RX LQVWDOO WKH VKLHOGLQJ
VKHOO DQG EDFN FRYHU
 'R QRW EORFN WKH YHQWLODWLRQ KROH ZKHQ LQVWDOOLQJ WKH SURGXFW
 3OHDVH UHVWRUH WKH ORFDWLRQV RI DOO SDUWV LQVWDOOLQJ VWDWXV FRPSRQHQW PRGHOV DQG DOO
SDUDPHWHU VHWWLQJV WR WKH VWDWXV EHIRUH PDLQWHQDQFH


,, 6HUYLFH &RPPXQLFDWLRQ 3ODWIRUP


 7HOHVHUYLFH SODWIRUP WKHUH DUH VHYHUDO VHUYLFH KRWOLQHV LQ WKH DIWHUVDOH VHUYLFH
  GHSDUWPHQW RI WKH FRPSDQ\ SURYLGLQJ VHUYLFH VXSSRUWV IRU YDULRXV DIWHUVDOH UHSDLU
  FHQWHUV DOO DURXQG WKH ZRUOG $OO SUREOHPV HQFRXQWHUHG E\ DXWKRUL]HG PDLQWHQDQFH
  SHUVRQQHO GXULQJ KLVKHU FRQVWUXFWLRQ DQG PDLQWHQDQFH SURFHVV FDQ EH VHUYLFHG DQG
  VXSSRUWHG WKURXJK FRUUHVSRQGLQJ VHUYLFH LQWHUIDFH
 &50 VHUYLFH SODWIRUP WKHUH LV D &50 V\VWHP &XVWRPHU 5HODWLRQVKLS 0DQDJHPHQW


                         3DJH RI 
'RFXPHQW $IWHUVDOHV 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH 0DQXDO  1R 7

   9HUVLRQ  (IIHFWLYH IURP 0DUFKWK   6\VWHP LQ WKH ZHEVLWH RI WKH FRPSDQ\ WKHUHIRUH DOO DXWKRUL]HG 6HUYLFH 6WDWLRQ FDQ ORJLQ
  LQ WKH &50 V\VWHP LQ WKH ZHEVLWH RI WKH FRPSDQ\ ZLWK WKH XVHU QDPH DQG FRUUHVSRQGLQJ
  SDVVZRUG SURYLGHG E\ WKH FRPSDQ\ 7KH V\VWHP FDQ FRPSOHWH WKH DSSOLFDWLRQ RI
  DFFHVVRULHV WKH VXEPLVVLRQ RI PDLQWHQDQFH UHSRUW WKH FRPPXQLFDWLRQ RI EUHDNGRZQ
  PDLQWHQDQFH DQG RWKHU GDLO\ ZRUN IHHGEDFNV
 1HWZRUN WRROV VHUYLFH SODWIRUP 2ZQLQJ WR D UHODWLYHO\ ZLGH UDQJH RI SUREOHPV LQYROYLQJ
  LQ PDLQWHQDQFH SURFHVV WKH LQIRUPDWLRQ IHHGEDFN LV YHU\ FRPSOH[ WKHUHIRUH WKH IDFWRU\
  SURYLGHV VHYHUDO NLQGV RI DIWHUVDOH VHUYLFH DQG IHHGEDFN FKDQQHOV VXFK DV HPDLO ZHE
  FKDW WRROV YLGHR WUDQVPLWWLQJ DQG VR RQ
 0DLQWHQDQFH GDWD VHUYLFH VXSSRUW )RU DQ\ PDLQWHQDQFH GDWD DFFHVVRU\ PDWFKLQJ DQG
  IDXOW SULQFLSOHV DQDO\VLV SOHDVH FRQWDFW WKH PDQDJHU RI DIWHUVDOH VHUYLFH VWDWLRQ RI WKH
  IDFWRU\ WR REWDLQ PRUH GDWD VR DV WR HQVXUH D WLPHO\ DQG HIIHFWLYH PDLQWHQDQFH
 $FFHVVRU\ VHUYLFH SODWIRUP
 6XSSO\ RI VSDUH PDLQWHQDQFH DFFHVVRULHV IRU FLUFXODWLQJ WKH FRPSDQ\ ZLOO SURYLGH D
   UDWLRQDO TXDQWLW\ RI VSDUH PDLQWHQDQFH DFFHVVRULHV IRU FLUFXODWLQJ RI HDFK VHUYLFH VWDWLRQ
   GHSHQGLQJ RQ ORFDO PDLQWHQDQFH VLWXDWLRQ 7KH W\SH RI VSDUH SDUWV DQG FLUFXODWLQJ
   YROXPH VKDOO EH DGMXVWHG DFFRUGLQJ WR WKH UHDO WLPH PDUNHW VLWXDWLRQ VR DV WR HQVXUH DQ
   HIIHFWLYH VXSSO\ RI GDLO\ PDLQWHQDQFH DFFHVVRULHV
   (PHUJHQF\ DSSOLFDWLRQ RI PDLQWHQDQFH DFFHVVRULHV IRU DQ\ VKRUW RI DFFHVVRULHV GXULQJ
   PDLQWHQDQFH SURFHVV HDFK VHUYLFH VWDWLRQ VKDOO ILUVWO\ VXEPLW DQ DFFHVVRU\ DSSOLFDWLRQ
   RQ WKH &50 VHUYLFH SODWIRUP RI WKH FRPSDQ\◦ Jabse Service Manual Search 2021 ◦ Jabse PravopisonTap.bg ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo